T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 

  

ISTANBUL

  
  Bulunduğunuz Yer: Hizmet Standartları  >>   Nüfüs Müdürlüğü

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

İlçe Nüfus Müdürlüğü

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURU TAHMİNİ TAMAMLANMA SÜRESİ
1 DOĞUM Evlilik içinde doğan çocuklar, babalarının nüfusta kayıtlı oldukları haneye baba soyadıyla; evlilik dışında doğan çocuklar anasının bekarlık hanesine, anasının bekarlık soyadı ve bildirilen baba adıyla; tanınan veya babalığına hükmedilen çocuklar baba hanesi baba soyadı ile tescil edilirler. 10 dakika
Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de otuz gün içinde  en yakın ilçe nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.
Doğum bildirimi, doğumu gösteren resmî belgeye dayanarak yapılabileceği gibi sözlü beyana dayalı olarak da yapılabilir. Yurt dışındaki doğum bildirimleri, yabancı makamlardan alınmış resmî belge veya raporun dış temsilciliğe verilmesi veya doğumla ilgili resmi belge veya raporların aslı ile Türkçe’ye tercüme edilmiş örneklerinin, ilgililerin nüfus kaydını içeren kimlik bilgileri veya aile kütüklerinde kayıtlı oldukları yeri gösteren belgeleri ve çocuğa konulan adın belirtildiği dilekçe ile birlikte posta ile  dış temsilciliklerimize gönderilmesi suretiyle yapılabilir.Yurt dışı doğumların,yurt içinde bildirimi ise en yakın ilçe nüfus müdürlüğüne doğum olayını göterir belgenin noter tasdikli örneğini veya Uluslar Arası Doğum belgesinin aslını ibraz ederek yapılabilir.Doğun bildiriminde  belgenin aslının verilmesi zorunludur.Tercüme gerektiren hallerde aslı ve tercümesi birlikte verilir.
Bildirim; veli (ana, baba), vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde ise, çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin kardeşleri , çocuğu yanında bulunduranlar veya muhtar  tarafından yapılabilir. 
Evlilik öncesi doğan çocukların anne ve baba tarafından birlikte bildirilmesi zorunludur.
Resmi vekiller, çocuğun adının da belirtildiği özel vekillik belgesi ibraz etmek suretiyle, müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler. 
2 ÖLÜM Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır ve kocasının soyadını taşımaya devam eder. Yazılı talebi halinde dilerse bekarlık hanesine dönerek bekarlık soyadını alıp kapanmış olan nüfus kaydını canlandırabilir.  
Eski tarihlerde gerçekleşen ölüm olayına ilişkin herhangi bir belge ibraz edilemiyorsa ikamet edilen yerin İlçe Nüfus Müdürlüğüne  yakınları tarafından dilekçe ile ölüm olayını bilen iki tanık adresi bildirilir. Kolluk kuvvetlerince yapılacak tahkikat sonucuna göre ölüm tescili yapılır.
3 EVLENME Eşlerden birinin ikamet ettiği Belediye Evlendirme Memurluğuna müracaat edilmelidir. İşlemler Belediye Evlendirme Memurluğunca yürütülür.Müracaat sırasında,sağlık raporu,5 fotoğraf gerekmektedir.  
4 BOŞANMA Aile Mahkemesine müracat edilmelidir. İşlemler Mahkeme tarafından yürütlür.  
5 KAYIT DÜZLETME Asliye Hukuk Mahkemesine müracat edilmelidir. İşlemler mahkeme tarafından yürütlür.  
6 NÜFUS CÜZDANI Yurt içinde nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması halinde cüzdan seri numarası sistemdeki bilgilerle aynı ise müracaat edilen her nüfus müdürlüğünden  nüfus cüzdanı alınması mümkündür. Nüfus cüzdanının kaybedilmesi ya da nüfus cüzdanında deformasyon olması (soğuk damga, fotoğraf, pvc deformasyonu...v.b.)halinde ise nüfus cüzdanı talepleri yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu nüfus müdürlüğüne mahalle muhtarlığından ya da çalıştığı resmi kurumdan alınan alınan nüfus cüzdanı talep belgesi ile yapılır. Maliye Bakanlığınca belirlenen değerli kağıtlar bedeli ödenmesi gerekir.2015 yılı için bu bedel:7 Lira 50 Kuruştur.Yurtİçinde 30,yurtdışında 60 gün içinde yapılan doğum bildirimlerinden bu bedel alınmaz. 10 dakika
Nüfus cüzdanı talebinde bulunan ilgiliden nüfus müdürlüğünce veya Dış temsilcilikçe son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf istenir. Fotoğraf renkli ve ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmalı, başörtülü fotoğrafları da kabul edilir. Fotokopi ve bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmez.
Nüfus cüzdanı ergin olanların kendilerine, ergin olmayanların ise veli(eşlerin boşanması halinde velayete haiz olan ebeveyne, tanıma ile yazılan çocuklarda veli anne olduğundan sadece anneye), vasi,kayyum veya resmi vekillik belgesi ibraz edenlere imza karşılığında verilir.
Kaybedilen eski nüfus cüzdanları yeni nüfus cüzdanı alımı ile birlikte hukuken geçersiz hale gelmektedir.Daha önce kayıp olarak bildirilen nüfus cüzdanının bulunmuş olması onu geçerli hale getirmediği gibi idari yaptırım kararını da iptalini gerektirmez.
7 EVLAT EDİNME Sulh Hukuk Mahkemesine müracat edilmelidir. İşlemler mahkeme tarafından yürütlür.  
8 GAİPLİK İlgili Mahkemeye Müracat edilmelidir. İşlemler Mahkeme tarafından yürütlür.  
9 SOYBAĞI Soybağı; çocuğun soyadının, vatandaşlığının ve aile kütüklerinde yazılacağı yerin belirlenmesinde esas alınır.   
Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur. 
Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakimin hükmü ile kurulur. 
Soybağı ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulur. 
Evlilik dışında doğan çocuk ana ve babasının birbiriyle evlenmesi halinde soybağı kendiliğinden düzelir. 
10 YAZIM DIŞI KALANLAR Nüfus yazımında kayıt dışı kalanlar, daha önce nüfus kütüğünde kayıtlı olup da, yeniden aile kütüğü oluşturulmasına ilişkin yöntemlerden herhangi birisinin uygulanması sırasında bildirimde bulunmamak suretiyle kayıt dışı kalmış olan kişilerdir.   
Nüfus yazımlarında kayıt dışı kalanlar, Türkiye’de bulundukları yerin nüfus müdürlüğüne, yabancı ülkelerde ise bulundukları bölgedeki, yoksa o yere en yakın dış temsilciliğimize veya doğrudan Bakanlığa başvururlar. 
Yazım için her kişi aşağıdaki belgelerden birini ibraz etmekle yükümlüdür. Bu belgeler: 
1. Nüfus ve uluslararası aile cüzdanları 
2. Nüfus müdürlüklerinden alınmış onaylı nüfus kayıt örnekleri 
3. Askerlik terhis belgesi 
4. Yaş, ad ve soybağı gibi kişi hallerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı 
5. Genel Müdürlükçe verilmiş onaylı vatandaşlık kararları 
6. Türkiye Cumhuriyeti pasaportları 
7. Vatandaşlık durumu açıklanmış veya nüfusa kayıtlı oldukları yer gösterilmiş olmak kaydıyla okul, diploma, tasdikname veya diğer belgeler ile çalışılan kurumlarca verilmiş onaylı kimlik belgeleridir. 
11 TANIMA Babanın, nüfus memuruna, mahkeme ,notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak düzenlenen resmi senetle yada vasiyetnamede belirtilen çocuğun  kendisinden olduğunu beyan etmesidir. Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise veli veya vasisinin de rızası gerekir. 10 dakika
Tanınan çocukların velayeti anneye aittir.
12 VASİYETNAME Noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenen vasiyetname bildirimi , iptali, mirastan feragata ilişkin belge, ilgililerin yerleşim yeri veya nüfus kayıtlarının bulunduğu ilçe nüfus müdürlüklerine gönderilir.   
13 NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ Nüfus kayıt örneği, istenme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtildiği yazılı istek olmadan verilemez. Ancak kişinin kimliğini kanıtlayan resmi bir belge ile şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz. Nüfus kayıt örneklerinde, bunları istemeye yetkili olanlar (5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 44.45. maddelerinde belirtilmiştir.) tarafından açıkça ve gerekçeli olarak istenmediği takdirde, kimlik bilgileri dışında kişisel bilgilere yer verilmez.

Düzenlendikleri tarihten itibaren geçerlilik süresi içinde kullanılmayan nüfus kayıt örnekleri geçerliliğini kaybeder.Nüfus kayıt örneklerinin geçerlilik süresi altı (6) aydır.  Nüfus kayıt örneğinin kullanılacağı alanlara göre Bakanlık bu süreyi otuz güne kadar kısaltmaya yetkilidir. 
5 dakika
Yabancı ülkelerdeki yerel makamlara verilmek üzere istenen nüfus kaydı, doğum, ölüm ve evlenme belgeleri örnekleri için bu amaçla basımı yaptırılmış veya elektronik ortamda hazırlanan çok dilde düzenlenmiş formlar kullanılır.

Uluslararası sözleşmelere taraf olmayan devlet makamlarınca bir belge talep edilmesi halinde, nüfus kayıtlarına dayanılarak çıkartılacak kayıt örneğine apostille (tasdik şerhi) işlemi,ilgili kişilerce belgeyi düzenleyen nüfus müdürlüğünün bağlı bulunduğu kaymakamlığa   yaptırılır.
14 İDARECE KAYIT DÜZELTME En yakın İlçe Nüfus Müdürlüğüne dilekçe ve kimlik ile müracaat edilir.  
15 ULUSLARARASI AİLE CÜZDANI Eşlerden birisinin kendisine ve eşine ait nüfus cüzdanı ile yaptığı başvurularda ibraz edilen nüfus cüzdanlarının seri ve numarasının sistemde bulunması halinde Evlenme  cüzdanı talebinde bulunan ilgiliden nüfus müdürlüğünce veya Dış temsilcilikçe nüfus cüzdanına yapıştırılacak resimlerde belirtildiği gibi iki fotoğraf ile müracaatlar kabul edilir. 20 dakika
16 VATANDAŞLIK Türk Vatandaşlığını kazanma ile ilgili işlemler Valiliklerce yürütlmektedir.İstanbul için müracaat yeri:Vatan Caddesinde İstanbul Valiliği'nin Ek Hizmet Binasında hizmet veren; İstanbul  İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'dür.   
17 ADRES TESPİTİ Taşınma tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde ,kimliğini ispatlayacak belge(Nüfus cüzdanı,ehliyet, pasaport, evlenme cüzdanı veya resmi kurum kimliği ) ile en yakın ilçe nüfus müdürlüğüne   müracaat edilir,
 Öncelikle beyan edilen adresin ulusal adres veri tabanında yer alıp almadığı ile beyan edilen adreste başkasının olup olmadığı kontrolü yapılır. Bir engel yok ise herhangi bir belge istenmeksizin adres beyanı tescil edilir. Vekalet ile beyanlarda, adres beyanını yapmaya yönelik  özel vekaletname şartı aranır.
Yapılan sorgulama sonucu beyan edilen adreste halen bir başkasının oturduğu tespit edilir ise ilgiliden beyanını teyit edici sabit fatura/abone sözleşmesi(elektrik, su, doğalgaz,telefon)  veya muhtar/site yöneticisinin  yazısı  istenir.
Birlikte oturulacak kişi ile akrabalık bağı olsun- olmasın birlikte müracaat edilir ve birlikte oturulduğuna dair muvafakat belgesi imzalattırılır.Birlikte müracaatın mümkün olmaması halinde muafakat noterden de verilebilir veya muhtar tarafından da mümkün ise birlikte oturduklarına dair yazı verilebilir.

İşlem esnasında , şüphe duyulması ( bir konutta birden fazla ailenin oturması veya farklı soyadında kişilerin aynı konuta beyanı, müracaatta araç plakası veya okul kaydı gibi gerekçeler ...v.b)  halinde kolluk kuvvetlerinden tahkikat yapılmasını istenebilir .Tahkikat sonucuna göre işlemi sonuçlandırılır veya reddedilir

Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulması veya süresi içinde  adres beyanında bulunulmaması   halinde 5490 sayılı Nüfus Kanunu uyarınca idari yaptırım kararı uygulanır.  Süresi içinde adres beyanında bulunulmaması nedeniyle kapatılan adreslerden ,taşınma tarihini tespit etmek amacı ile ispatlayıcı belgede bulunulması (elektrik, su, doğalgaz,telefon abone  sözleşmesi) istenebilir.
15 dakika
18 YERLEŞİM YERİ BELGESİ Kimliğini ispatlayacak belge ile şahsın kendisine verilir. Reşit olmayan bireylere ait belgeyi ana, baba (aynı adreste oturuyor olmak kayıyla), vasi veya kayyum alabilir. Vekalet ile müracaatta, yerleşim yeri almaya yetkili kılındığın dair ibare geçmesi şartı aranır. 5 dakika
19 ÇOK UYRUKLULUK Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır. Bu işlem ikamet edilen ilçe nüfus müdürlüğünce yapılır.  
20 MAVİ KART Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin bizzat kendilerinin talebi halinde düzenlenmektedir. Bu belgeyi, iki adet fotoğraf ile birlikte,  uyruğunu taşıdıkları yabancı ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik kartı veya pasaport ile başvurulduğunda yurt içinde ilçe nüfus müdürlükleri, yurt dışında ise dış temsilciliklerimiz düzenlenmeye yetkilidirler. Maliye Bakanlığınca belirlenen değerli kağıtlar bedeli ödenmesi gerekir.2015 Yılı için bu bedel:7 Lira 50 Kuruştur. 10 dakika
Başvuru esasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
  İlk Müracaat Yeri: Üsküdar Nüfus Müdürlüğü Şefliği
  İsim:  İsa ÖZAYAŞLIOL, Muhammet Serkan GÜRLÜK
  Unvan: Üsküdar İlçe Nüfus Müdürlüğü Şefi
   
  İkinci Müracaat Yeri: Üsküdar Nüfus Müdürlüğü
  İsim:Nesrin KÜÇÜKALİ
  Unvan: Üsküdar Nüfus Müdürü
   
  Adres: Mimar Sinan Mah. Dr. Fahri Atabey Cd. No:21 Üsküdar / İstanbul
  Tel: 0216 201 20 95 
  Faks: 0216 201 20 96
  E-Posta: uskudar34@nvi.gov.tr
   
   
  Daha detaylı bilgi için www.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden "Sık Sorulan Sorular" ve "Hizmetlerimiz" linkine bakabilirsiniz.  
       
        

      

Mimar Sinan Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi No: 21 81160 Üsküdar - İstanbul
0216-2012021